Istilah Pertanian:
 Dari Wikipedia Bahasa
 Melayu, ensiklopedia bebas
 Istilah Pertanian
 From Wikipedia, the free
 encyclopedia
 Amalan Pertanian Baik
 Dan Semakan Status
 Permohonan
 Skim Akreditasi Ladang
 Malaysia (APB,SOM,SALM)
 Ladang Kontrak
 Panduan Bercucuk Tanam
 Panduan Siri-siri Tanah
 Utama di Semenanjung
 Malaysia
 Infotani
 Rencana Umum
 Industri Asas Tani (IAT)

 Insentif  Diberikan
 Pemulihan Tanah Terbiar
 Pekeliling
 Peta Lokasi
 Kejayaan / Pencapaian
 Soalan dan Jawapan
 Pendaftaran Kontraktor
 Kalendar / Jadual Kursus
 Suntingan Akhbar
 Glossari

 Lagu Jabatan Pertanian
 Lagu Dasar Pertanian
 Negara
 Senikata Lagu Jabatan
 Pertanian
 Interpretasi Logo Jabatan
 Pertanian

 Rantaian Dalam Negara
 Rantaian Luar Negara
 Rantaian Dalam Daerah
 

AMALAN PERTANIAN BAIK (APB) DALAM PERSIJILAN SKIM AMALAN LADANG BAIK, SKIM ORGANIK MALAYSIA (SOM) DAN
SKIM AMALAN LADANG BAIK MALAYSIA (SALM)

 

Hubungkait APB dan Skim Persijilan

APB adalah proses pengurusan dan amalan-amalan yang perlu dilaksanakan dalam sistem pengeluaran ladang, manakala SALM dan SOM adalah sistem persijilan bagi mempastikan segala peraturan dan standard APB dipatuhi oleh pengusaha. 
 

SKIM AMALAN LADANG BAIK MALAYSIA (SALM)

Objektif:

Satu skim persijilan yang dirangka oleh Jabatan Pertanian untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan Amalan Pertanian Yang Baik (APB) berkonsepkan mesra alam sekitar, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja bagi menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan.  Skim ini adalah berpandukan Standard (SALM) Skim Amalan Ladang Baik Malaysia dan berdasarkan Malaysian Standard MS 1784:2005 Crop Commodities -  Good Agricultural Practices (GAP).

Proses Persijilan:

Proses untuk persijilan melibatkan kerja-kerja pemprosesan permohonan, pemeriksaan ladang dan kawasan, verfikasi amalan ladang, analisis hasil ladang, penilaian dan kelulusan oleh Jawatankuasa untuk persijilan.

Pelaksanaan:

Lawatan ke ladang akan dijalankan oleh pegawai pemeriksa yang dilantik berasaskan maklumat yang diperolehi mengenai ladang tersebut serta amalan-amalan yang diikuti dan dinilai berpandukan Standard (SALM) Skim Amalan Ladang Baik Malaysia dan garispanduan yang telah ditetapkan.

Maklumat-maklumat bagi penilaian ini diperolehi melalui pemeriksaan tanah dan kawasan persekitaran ladang, rekod ladang yang disimpan oleh pengusaha, temubual dengan pengusaha serta pemerhatian tentang amalan-amalannya, pemeriksaan tempat-tempat tertentu, serta pengambilan hasil ladang yang sedia untuk dipasar bagi tujuan analisis.

Penilaian mengenai kesesuaian ladang dan persekitaran mengambilkira lokasi, hakmilik dan sejarah gunatanah, kesesuaian tanah dan tanaman serta risiko ladang kepada persekitaran.  AMP yang baik mengambilkira pengurusan tanah dan substrat, penggunaan bahan tanaman dan input, pengurusan pembajaan dan kawalan perosak, pengendalian lepastuai, pengurusan dan pembuangan sisa ladang, penggredan, pembungkusan dan perlabelan serta kebajikan, keselamatan dan kemudahan pekerja.

Syarat Persijilan:

Ladang yang telah mematuhi syarat-syarat berikut layak diberi pertimbangan untuk persijilan SALM

 1. Pengesanan / Traceability
  Mempunyai sistem pengesanan produk. 
   
 2. Penyimpanan Rekod dan Audit Dalaman
  Mempunyai rekod ladang yang lengkap, terkini dan melaksanakan Audit Dalaman 
   
 3. Bahan Tanaman
  Bahan tanaman dari varieti yang disyorkan, bebas penyakit dan tidak menggunakan bahan tanaman jenis GMO.
   
 4. Rekod Sejarah dan Pengurusan Projek
  Mempunyai rekod sejarah dan pengurusan tapak
   
 5. Pengurusan Tanah dan Subtrat
  Mempraktikkan teknik tanaman di ladang yang mengurangkan hakisan tanah serta menggunakan substrat organik bagi penanaman yang tidak menggunakan tanah.
   
 6. Pengurusan Baja
  Penggunaan baja berasaskan keperluan tanaman.  Baja dari unsur najis manusia dan khinzir tidak dibenarkan.  Mempunyai tempat penyimpanan baja yang sesuai.
   
 7. Pengairan dan Fertigasi
  Tidak menggunakan air buangan (sewage) yang tidak dirawat bagi tujuan pengairan dan pengairan dari sumber air yang mapan (sustainable)
   
 8. Perlindungan Tanaman
  Menggunakan racun makhluk perosak yang didaftar di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974 untuk mengawal perosak dan mengamalkan pendekatan Pengurusan Perosak Bersepadu (PPB)
   
 9. Penuaian
  Sistem penuaian yang bersesuaian dan menjaga kebersihan hasil.
   
 10. Rawatan Pascatuai
  Rawatan yang sesuai digunakan jika perlu
   
 11. Analisis Hasil
  Analisis sisa baki racun makluk perosak bagi hasil dijalankan
   
 12. Pengurusan Sisa Ladang
  Melibatkan diri dalam program kitar semula atau diguna semula dengan membuat kompos
   
 13. Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
  Menjaga kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja
   
 14. Isu-Isu Alam Sekitar
  Mematuhi perundangan mengenai alam sekitar
   
 15. Rekod Aduan
  Merekod aduan mengenai produk yang tidak menepati keperluan standard
   
 16. Keperluan Perundangan
  Aktiviti di ladang mematuhi semua perundangan yang dikuatkuasa di Malaysia
   

Peringkat Persijilan

Rujuk kepada Standard (SALM) Skim Amalan Ladang Baik Malaysia.

Di dalam panduan Standard SALM, terdapat 29 elemen / syarat yang dikategorikan sebagai syarat Wajib Utama (major must), 76 Wajib Bukan Utama (minor must) dan 57 syarat di bawah kategori Digalakkan (encouraged).

Syarat Wajib Utama ialah syarat yang mesti dipatuhi, jika tidak akan menyebabkan impak yang serius kepada alam sekitar, keselamatan makanan dan kebajikan pekerja.

Syarat Wajib Bukan Utama ialah syarat yang mesti dipatuhi, tapi impaknya tidak begitu serius.

Syarat Digalakkan ialah syarat yang tidak diwajibkan tetapi adalah disyorkan dalam standard.

Dua (2) Peringkat Persijilan:

Peringkat 1:  Ladang-ladang telah mematuhi kesemua syarat wajib utama.
                     (pada peringkat ini ladang diberi surat perakuan)

Peringkat 2:  Ladang mematuhi kesemua syarat wajib utama dan 95% syarat wajib bukan utama.
                     (ladang yang mencapai peringkat ini akan dianugerahkan Sijil)

Ladang yang telah lulus persijilan SALM boleh menggunakan logo SALM.  Persijilan adalah sah untuk tempoh dua tahun dan pembaharuan persijilan akan dikeluarkan hanya jika ladang dapat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.  Persijilan juga boleh ditarik balik dalam tempoh sahlaku jika dalam tempoh itu ladang didapati gagal mematuhi syarat-syarat ditetapkan.
 

SKIM ORGANIK MALAYSIA (SOM)

Perladangan Organik

Perladangan organik merupakan satu sistem pengeluaran yang mengelakkan dari penggunaan baja dan racun perosak sintetik. Selain dari itu, pengusaha mengambil langkah-langkah untuk melindungi alam sekitar dan memelihara biodiversiti. Kompos, najis haiwan, sisa tanaman, tanaman kekacang dan green manure dan baja organik digunakan bagi meningkatkan kesuburan tanah dan sebagai pembajaan tanaman. Bagi menangani masalah perosak, penyakit dan rumpai kaedah-kaedah mekanikal, fizikal, kultura termasuk tanaman giliran dan kawalan secara biologi diamalkan.

Hasil tanaman dari ladang yang diusahakan di bawah sistem perladangan organik selamat dari sisa baki kimia yang tidak diingini.

SOM adalah satu program persijilan untuk mengiktiraf pemilik ladang yang mengusahakan penanaman di ladang secara organik mengikut keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam piawaian organik negara.

Skim ini memberi tumpuan kepada pengeluaran, pengendalian termasuk pembungkusan, penyimpanan, pengangkutan dan jualan bahan makanan tanaman organik.

Asas Persijilan:

Skim ini adalah berasaskan pematuhan kepada ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam piawaian organik negara.  Piawaian ini menggariskan keperluan yang berkaitan dengan pengeluaran, pembungkusan, penyimpanan, pengangkutan dan jualan bahan makananan tanaman organik.  Diantara perkara-perkara yang diambilkira dalam penilaian skim ini ialah:-

 • Kesesuaian tapak penanaman 
 • Masa peralihan dari sistem pengeluaran konvensional ke sistem pengeluaran organik 
 • Sisa baki racun perosak dan logam berat 
 • Tanaman buffer dan jarak zon buffer 
 • Pengurusan kesuburan tanah 
 • Pengurusan air yang baik 
 • Pengurusan benih dan bahan tanaman 
 • Pengurusan input seperti baja, soil conditioners dan bahan kawalan perosak dan penyakit 
 • Pengurusan rumpai, penyakit dan perosak 
 • Penggunaan peralatan ladang 
 • Sistem pemasaran hasil 
 • Penyimpanan rekod-rekod

Perlaksanaan Skim:

Skim ini dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian.  Pemeriksaan ladang dijalankan oleh inspektor dan keputusan untuk meluluskan sesebuah ladang sebagai organik atau tidak akan dibuat oleh Jawatankuasa Persijilan.

Faedah-faedah:

Hasil yang dikeluarkan dari ladang yang telah diberi persijilan boleh dilabelkan sebagai organik dan berhak menggunakan logo Organik Malaysia di atas produk mereka.  Dengan label ini, produk tersebut boleh dipasarkan sebagai produk organik dengan harga yang setimpal.

Pengguna mendapat keyakinan bahawa produk yang dibeli adalah benar-benar organik dan tidak mengandungi sisa-sisa kimia yang tidak diingini kerana telah mematuhi piawaian organik Malaysia.

Oleh kerana baja dan racun perosak kimia dilarang penggunaannya di bawah sistem perladangan organik, secara langsung pencemaran kepada alam sekitar atau berlaku kes-kes keracunan di kalangan pengusaha dan pekerja-pekerja dapat dikurangkan.

Skim ini terbuka kepada semua pengusaha yang terlibat dalam pengeluaran tanaman makanan secara konvensional untuk persijilan SALM dan pengeluaran secara organik untuk persijilan SOM.


AMALAN PERTANIAN BAIK

Amalan Pertanian Baik (APB) didefinasikan sebagai amalan-amalan yang perlu diikuti dalam sistem pengeluaran pertanian mapan yang mengambilkira keselamatan alam sekitar, keselamatan dan kebajikan pekerja serta berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai untuk dimakan.

OBJEKTIF

 • Memberi kesedaran dan pengetahuan kepada pengusaha di Malaysia tentang kepentingan Amalan Pertanian Baik dalam menghasilkan pertanian yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan dan memenuhi ciri-ciri keselamatan serta piawai antara bangsa dan pada masa yang sama tidak menjejaskan alam sekitar.

 • Memberi kesedaran dan pengetahuan kepada pengusaha bahawa kualiti hasil yang baik akan meningkatkan dayasaing produk-produk bagi mendapatkan pasaran yang lebih baik dan meluas.

 • Memberi kesedaran dan pengetahuan kepada pengusaha tentang cara-cara penggunaan racun perosak, baja kimia dan ubat-ubatan yang betul.

 • Memberi pengetahuan dan kesedaran kepada orang ramai / pengguna tentang faedah membeli hasil pertanian dikeluarkan melalui ladang-ladang yang diberi pengiktirafan pensijilan.

 • Memberi pengetahuan, kesedaran, kemahiran dan pengikhtirafan kepada pengusaha ladang pertanian yang mengamalkan Amalan Pertanian Baik melalui program-program Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM), Sijil Amalan Ladang Ternakan (SALT) dan Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM).


FAEDAH AMALAN PERTANIAN BAIK

 • Mempastikan produk pertanian dari ladang memenuhi tahap keperluan piawaian keselamatan yang minimum di peringkat pasaran domestik dan luar negara.
   

 • Mempastikan produk dari ladang pertanian berkualiti.
   

 • Menggalak dan meyakinkan penerimaan pengguna ke atas produk-produk pertanian keluaran
  ladang domestik.
   

 • Membantu membangunkan industri pertanian negara secara mesra alam dan mapan.
   

 • Meningkatkan produktiviti dan pendapatan pengusaha.


JENIS-JENIS PENSIJILAN

Skim Pensijilan yang dilaksanakan dibawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani adalah seperti berikut:-

 • Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)
  Skim ini adalah untuk pengusaha ladang tanaman
  ...(laman web SALM)
   

 • Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT)
  Skim ini adalah untuk ladang yang mengeluarkan hasilan ternakan.
  ...(
  laman web SALT)
   

 • Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM)
  Skim ini adalah untuk pengusaha ladang akuakultur.
  ...(laman web SPLAM , Borang SPL-01)


KEGUNAAN PAKEJ AMALAN PERTANIAN BAIK

Pakej Pelaksanaan Amalan Pertanian Baik yang merangkumi garis panduan dan manual bagi tiga skim pensijilan iaitu Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM). Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT) dan skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM) yang disediakan untuk digunapakai oleh:-

 • Semua pegawai dan kakitangan jabatan dan agensi Kementerian Pertanian Industri Asas Tani yang terlibat dan merancang, melaksana dan memantau projek-projek tanaman, ternakan dan perikanan.
   

 • Pengusaha projek tanaman, ternakan dan perikanan yang akan memohon untuk pensijilan SALM, SALT dan SPLAM.

 

 
[Laman Utama]

 


Khas Untuk Pengunjung

PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA
TEL: 605-6883112 Fax: 605-6888329
Tarikh Kemaskini Terakhir:
 
08 March 2010 08:52:11 AM


dan Ruangan Webmaster

Penafian:
Hakcipta Disember 2007-2010 Pejabat Pertanian Daerah Manjung Terpelihara.  Pejabat  ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang
kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Pejabat ini juga tiada kaitan dengan
mana-mana rantaian lamantidak rasmi yang terdapat dalam laman ini.  Sebarang pertanyaan berkenaan laman ini,
sila hubungi webmaster: mariam@perak.gov.my / mariam@malaysia.net / cantik57@hotmail.com
Sesuai dengan paparan IE versi 7.0 & ke atas dan Mozilla Firefox versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 X 768 pixel.